Aguil är ett konsultföretag specialiserat mot modern IT för kunder i bank- och finansbranschen. Vår affärsidé är att kunna erbjuda teknisk och verksamhetsrelaterad expertis och därigenom skapa ömsesidig framgång och långsiktiga relationer.

Aguil är ett konsultföretag specialiserat mot modern IT för kunder i bank- och finansbranschen. Vår affärsidé är att kunna erbjuda teknisk och verksamhetsrelaterad expertis och därigenom skapa ömsesidig framgång och långsiktiga relationer.

Om oss

Aguil står för kvalitet. Kvalitet i det vi gör och i vilka vi är. Med tydligt branschfokus förstår vi och våra kunder varandra och med gedigen teknisk kompetens är få uppdrag för komplexa. Vi arbetar med uppdrag inom krav, test, systemutveckling och projektledning. Våra kunder är företrädesvis banker, marknadsplatser och andra aktörer inom den finansiella sektorn.

Med bred teknisk kompetens och tydlig fokusering på bransch kan vi erbjuda våra kunder tjänster och lösningar som blir framgångsrika för alla parter. Vi strävar hela tiden efter att bli lite bättre, lite större och lite intressantare.
Aguil värnar om kvalitet och professionalism såväl gentemot våra kunder som inom företaget.

De flesta av våra uppdrag genomförs på plats ute hos våra kunder i Stockholmsområdet. Andra åtaganden lämpar sig bättre att utföra på vårt kontor på Kungsgatan. Kontoret fungerar som vår naturliga mötesplats, både i arbetet och i mer sociala sammanhang.

Aguil är ett dynamiskt och ständigt växande företag som alltid är på utkik efter de bästa konsulterna och de intressantaste kunderna. Aguils konsulter har alla gedigen teknisk kompetens och lång relevant branscherfarenhet. Detta såklart i kombination med intresse, fokus och drivkraft för att alltid kunna leverera framgångsrika lösningar och tjänster.

Medarbetarna vidareutvecklas löpande genom utmanande uppdrag av olika karaktär, genom kompetensspridning mellan kollegorna och med hjälp av kurser och utbildning.

Aguils konsulter har en snittålder på ungefär 44 år, är civilingenjörer eller systemvetare och har lång arbetslivs- och konsulterfarenhet. Vår ambition är att bli fler utan att tumma på kvaliteten och fortsätta arbeta i intressanta och utvecklande uppdrag. Detta samtidigt som vi vill bibehålla känslan av det lilla företaget och fortsätta ha kul tillsammans.

Företaget grundades 2002 och består idag av dryga dussinet konsulter. Både kvinnor och män.

Tjänster

Aguil erbjuder IT-relaterad kompetens, primärt mot kunder inom den finansiella sektorn. I avsnitten nedan finns korta beskrivningar av kompetensområden vi ofta anlitas inom.

Projektledning

Projektledning

På Aguil anser vi att framgångsrik projektledning i mångt och mycket beror på effektiv kommunikation inom projektet. Vilken metod som används är inte nödvändigtvis avgörande för projektets framgång, så länge som organisationen har klara direktiv och processer för hur projekten bedrivs. Vi jobbar med agila metoder som t ex Scrum och XP i organisationer som har valt detta arbetssätt, men vi har även erfarenhet av mer traditionella metoder som exempelvis PPS eller PROPS.

Att kunna hantera och strukturera krav, aktiviteter och de olika viljor som finns inom ett projekt kräver att projektledaren är en person som projektmedlemmar, beställare och övriga intressenter känner att de kan lita på. Aguils projektledare har kompetens och erfarenhet för att leda kundens projekt dit de skall. Detta omfattar teknisk, såväl som branschmässig och social kompetens.

Test

Test

Test, testmetodik och testledning är områden som numera får stort utrymme i tekniskt relaterade projekt. Med noggrant planerade tester, utförda med relevanta verktyg och med ett strukturerat arbetssätt, kommer fler fel att hittas tidigare och detta bidrar till att projektets tidplan, budget och mål kan uppfyllas.
Testrollerna karakteriseras av kompetens, erfarenhet, noggrannhet, tydlighet och initiativförmåga.

Många av Aguils konsulter har lång erfarenhet av test och testledning. Flera har formella certifieringar, som t.ex. ISTQB och målet är att alla konsulter skall bli certifierade. Aguil har jobbat med funktionella, såväl som icke-funktionella tester och har hos olika kunder tagit fram ramverk för automatiserad testning.

Systemutveckling

Systemutveckling

I IT-projekt omfattar systemutveckling processen från kravanalys, via design och implementering, till test och driftsättning, där olika faser ofta kräver specifik kompetens. Systemutveckling sker oftast med hjälp av någon metodik, det kan vara agila eller mer traditionella metoder.

Samtliga Aguils konsulter har erfarenhet av uppdrag i systemutvecklingsprojekten olika faser. Konsulterna är väl förtrogna med alla moderna miljöer, programmeringsspråk och verktyg.

Krav

Krav

Kraven på exempelvis ett IT-system är de önskvärda egenskaper och funktioner som gör att beställarens mål uppfylls. Krav skall vara tydliga och mätbara och utgör skiktet mellan verksamhetsformulerade beställarmål och ett utvecklingsprojekt.

Ett flertal av Aguils konsulter har haft uppdrag som involverar kravfångst och kravhantering i IT-projekt.

Jobb

Att jobba på Aguil ska vara kul och utvecklande! Aguil erbjuder ett dynamiskt klimat med högt i tak, spännande uppdrag och en uppskattad social gemenskap. På Aguil träffas vi regelbundet för att utvecklas och för att ha kul. Det kan vara föredrag, restaurangbesök, segling, ishockey, teater eller konferenser både inom och utom Sverige.

Aguil söker duktiga personer som vill arbeta som konsulter inom IT i finansbranschen, personer som vill utmana och uppnå, personer med en gedigen teknisk kompetens och erfarenhet av finans. Har du några års erfarenhet och känner att ovanstående stämmer på dig? Vill du jobba som till exempel systemutvecklare/arkitekt, testare/testledare, kravanalytiker eller teknisk projektledare?

Tveka inte! Skicka gärna en kort presentation av dig själv till jobb@aguil.se

Aktuella annonser:

Vassa utvecklare till bank- och finansbranschen
Är du en riktigt duktig programmerare? Vi letar efter dig som är en kreativ problemlösare som gillar att undersöka, effektivisera, driva och skapa. Du är social, kommunikativ och flexibel för att passa in på bästa sätt hos Aguil och i våra kundprojekt. Du har en lämplig högskoleutbildning, samt relevant arbetslivserfarenhet. Du har god teknisk kompetens om modern IT, erfarenhet av att jobba i projektform och har arbetat som programmerare eller teknisk testare.

Kontakt

In English

Aguil is a consultancy company specializing in the modern information technology business for customers within the banking and finance industry. Our mission is to offer technical and business related experts to our customers and thus achieve mutual success and long-term relationships.

Aguil stands for quality. Quality in what we do and who we are. With a clear industry focus, we and our customers understand each other. With solid technical skills, few tasks are too complex. We work in assignments covering requirements, testing, systems development and project management. Our clients are mainly banks, market places and other players within the financial sector.

Aguil is a dynamic and growing company constantly on the lookout for the best consultants and the best customers. Our consultants have solid technical expertise and extensive relevant industry experience. This of course combined with interest, focus and drive to always be able to deliver successful solutions and services.

Most of our assignments are carried out on site at our customers premises in the Stockholm area. Other commitments are better suited to be run in our office on Kungsgatan. The office serves as our natural meeting place, both at work and in more social settings.